OFERTA DE TREBALLLa botiga ORYX, especialitzada en llibres i equipament per al naturalista requereix un nou/va responsable de l’atenció al públic presencial a la botiga.Característiques del lloc de treball:

- Responsable del control i la gestió de l’espai destinat a l’atenció al públic de la botiga del carrer Balmes, 71.

- Encarregat/da d’atendre les persones que visitin la botiga informant amb detall dels productes i amb capacitat per donar bons consells.

- Col·laborador/a en la recerca de nous productes i llibres i responsable de la seva promoció en el marc de la botiga.Perfil i requeriments del candidat/a:

- Perfil de naturalista, preferentment ornitòleg/a, que hagi desenvolupat activitat de camp com a afeccionat/da o com a professional.

- Es valorarà positivament els coneixements sobre material òptic (característiques, funcionament i marques i models més interessants del mercat) i sobre guies i manuals de fauna i flora tant nacionals com estrangers.

- Es valorarà positivament l’experiència en el sector del comerç i/o de tasques d’atenció al públic.

- Es requereix un bon nivell de català i castellà parlat i escrit i es valorarà positivament el coneixement de l’anglès i altres llengües.

- Es requereix està familiaritzat/da amb l’ús d’internet, correu electrònic i del programari habitual de Microsoft Office, etcètera.Condicions generals del lloc de treball ofert:

- Sou brut anual de 20.000 a 24.000 euros a determinar segons la vàlua i experiència del candidat/a (14 pagues).

- Horari de 40 h setmanals treballant 5 dies seguits i gaudint de 2 dies seguits de descans setmanal. Cal tenir disponibilitat per treballar una part dels dissabtes de l’any i per participar amb activitats d’ORYX a fires, congressos, presentacions...

- Vacances de 23 dies laborables a l’any de distribució flexible a pactar.

- Bona predisposició per part de l’empresa per permetre que el treballador/a pugui seguir fent algunes activitats fora de l’empresa que li permetin mantenir el vincle amb les activitats naturalistes de camp.Qualsevol persona que malgrat no complir el perfil requerit considera que té aptituds adequades o voluntat d’adquirir-les per a desenvolupar amb èxit el lloc de treball ofert, serà benvingut/da al procés de selecció.

Interessats contacteu amb Francesc Kirchner al Tel. 93 418 55 11 o e-mail: oryx@weboryx.com

ORYX, Balmes, 71 08007 - Barcelona


__________________________________________________ _

ORYX La Botiga de l'Amant de la Natura

Balmes, 71

08007 - Barcelona

clientes@weboryx.com

www.weboryx.com

tel. +(34)934185511

fax +(34)934188117

__________________________________________________ _

“En virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que nos pueda facilitar se incorporarán en un fichero automatizado titularidad de EQUIP BARCELONA 92, S.L.. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, dirigiéndose por escrito al domicilio a efectos de correspondencia de la calle Balmes 71, 08007, Barcelona (domicilio social según escritura pública en Barcelona, calle Bigai nº 11).


Este mensaje y, en su caso, los ficheros anexos que contenga son confidenciales, pueden contener información sometida a secreto profesional, (especialmente en lo que respecta a los datos personales), y se dirige exclusivamente a su destinatario. Si ha recibido este mensaje por error o tiene conocimiento del mismo por cualquier motivo, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por este mismo medio y se abstenga de utilizarlo, reproducirlo, alterarlo, archivarlo o comunicarlo a terceros.

El emisor no se responsabiliza de posibles perjuicios derivados de la captura, incorporaciones de virus o cualesquiera otras manipulaciones efectuadas por terceros”.