Resultados 1 al 2 de 2
 1. #1
  Asilvestrada Avatar de Lia Liae
  Fecha de ingreso
  agosto-2008
  Ubicación
  Barcelona
  Mensajes
  181

  Nueva vía de presentación de alegaciones a la Ley Ómnibus (quedan 2 días)


  Me llega esto de la comisión salud de Pza Catalunya:

  Nos ha llegado desde bastantes fuentes la noticia de que el mail del gabinete juridico está saturado, ya hemos llamado para que solucionen dicho problema, mientras tanto ofrecemos una nueva opcion para alegar:

  OS RECORDAMOS QUE EL PLAZO ES HASTA EL DIA 20 DE JUNIO

  1. Meter las alegaciones en un sobre dirigido a la siguiente dirección y enviarlo desde cualquier oficina de correos mediante la modalidad CORREO ADMINISTRATIVO. Cuesta un par de euros, importante no cerrar el sobre y llevar una copia de las alegaciones ya firmadas (que os sellarán como justificante del envío).

  GABINET JURIDIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

  c. Jaume I, 2-4,

  08002 Barcelona

  Hay otras dos vias de presentar dicha alegacion.
  Via mail: descargar el archivo, poner vuestros datos y enviar mail a gbjuridic.presidencia@gencat.cat
  En persona:
  Las alegaciones se pueden presentar personalmente en todos los registros oficiales de la Generalitat, Os enviamos los de Barcelona:

  http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/...27&cercar.y=12
  Entrega masiva de las alegaciones individuales. NOS ENCONTRAREMOS EL VIERNES 17 DE JUNIO A LAS 11 HORAS EN LA PLAZA SANT JAUME PARA IR JUNTXS Y HACER UN ACTO PÚBLICO DE RECHAZO A ESTA LEY. Se convoca a que todos los ciudadanos vayan con su propia alegación
  Os volvemos a enviar el documento adjunto, y el link para descargarlo del blog de la comisió de Salut de Acampadabcn:

  http://saludacampadabcn.wordpress.co...e-ley-omnibus/

  Os animamos a participar en este proceso de protesta ciudadana yos agradecemos la difusion que ya estais haciendo.

  Un saludo desde la comision de Salud
  "Cold silence has a tendency to atrophy any sense of compasion" - TOOL

 2. #2
  Asilvestrada Avatar de Lia Liae
  Fecha de ingreso
  agosto-2008
  Ubicación
  Barcelona
  Mensajes
  181

  El texto a hacerles llegar, sea por mail o en persona:

  Al·legacions a l'Avantprojecte de Llei de Simplificació, d'Agilitat i Reestructuració Administrativa i de Promoció de l'Activitat Econòmica.


  El sotasignant, [.................................................. ....................................], amb DNI [..............................]

  i domicili a efectes de notificació a [.................................................. .................................................. ......]

  EXPOSA

  Que l’1 de juny de 2011 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l’Edicte de 26 de maig per al qual se sotmetia a informació pública l’Avantprojecte de Llei de Simplificació, d'Agilitat i Reestructuració Administrativa i de Promoció de l'Activitat Econòmica, sotmetent-lo a informació pública per un termini de set dies hàbils des del dia següent a la seva publicació.

  Que el citat termini de set dies hàbils va ser ampliat fins el 20 de juny mitjançant Edicte publicat al DOGC el 8 de juny de 2011.

  Que dins del citat termini procedeixo a formular les presents al·legacions i/o consideracions abans de l’aprovació de l'Avantprojecte de Llei de Simplificació, d'Agilitat i Reestructuració Administrativa i de Promoció de l'Activitat Econòmica, tenint en compte el gran impacte que tindria, en cas de ser aprovat, sobre la ciutadania catalana.

  AL·LEGACIONS I/O CONSIDERACIONS

  1.Al·legacions i/o consideracions generals.

  D’acord amb el Preàmbul, els objectius d’aquest Avantprojecte són “l'aprimament de la legislació, facilitar la competitivitat i productivitat en l'àmbit econòmic, la racionalització administrativa i, finalment, donar cabuda a aquelles iniciatives legislatives que preveuen limitades modificacions en el seu articulat”.

  No obstant això, quan s’analitza el text de l’Avantprojecte, es posa de manifest que, darrera d’aquesta simplificació i millora de la competitivitat, s’encobreixen reformes que afecten greument aspectes com la protecció del medi ambient, la cultura i el dret universal a la salut.

  Aquestes modificacions, de les quals es desprèn una clara voluntat privatitzadora de serveis públics, desprotecció del medi ambient en benefici de lobbies empresarials o “l’empresarialització” de la cultura, no es troben justificades en la Memòria que acompanya l’Avantprojecte, cridanerament breu (7 pàgines) per justificar la necessitat d’una norma tan extensa i amb conseqüències tan importants per a la ciutadania.

  En tot cas, aquesta part considera que cap motiu de simplificació o millora de la competitivitat pot passar per sobre de drets fonamentals i principis rectors contemplats a la Constitució, com ara el dret al medi ambient (article 45) o el dret universal a la salut.

  En resum, aquest Avantprojecte va molt més enllà dels objectius i finalitats expressades en el seu Preàmbul i en la Memòria preliminar, i suposa, de fet, un retrocés per a tota la societat catalana, mentre que restringeix la protecció medi ambiental, el dret universal a la salut i les garanties de gestió neutral de la cultura.
  L’estructura de l’Avantprojecte de Llei en tres Títols (Simplificació, Agilitat i Reestructuracions administratives, i Promoció Econòmica) manquen de sentit, ja que moltes de les reformes normatives repartides sota cadascun d’aquests títols no té relació amb l’apartat en el qual s’inclouen.

  2. Al·legacions i/o consideracions particulars.

  2.1 En relació a les reformes que a continuació es detallen, en matèria Medi ambiental, aquesta part considera que la seva necessitat no està degudament justificada, per la qual cosa se’n sol·licita la supressió del text d’Avantprojecte:

  Modificació de la Llei 4/1998, de 12 de març, de protecció de Cap de Creus (Secció 1ª, Títol III).
  Modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals aprovat per Decret legislatiu 2/2008 de 15 de abril (Secció 4ª, Títol III).
  Modificació del Decret Legislatiu 1/2009, pel qual se aprova el Text de la Llei reguladora de residus (Secció 5ª, Títol III).
  Modificació de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (Secció 6ª, Títol III).
  Modificació DE LA Llei 22/2009, de 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals (Secció 7ª, Títol III).

  2.2 L’article 3 del projecte, relatiu a la Llei 9/1995 de 27 de juliol, i que permet l’accés motoritzat al medi natural és un clar atemptat contra el dret de les persones a gaudir d’un àmbit natural lliure de contaminació acústica i atmosfèrica, per la qual cosa se’n sol·licita la supressió del text d’Avantprojecte.

  2.3 En relació a les reformes que a continuació es detallen, en matèria de Sanitat, se’n sol·licita la supressió del text d’Avantprojecte:
  Article 220: Consolida la presència de representació empresarial al consell de direcció del servei Català de la Salut i als Consells territorials perpetuant l'actual situació de conflicte de interessos que representa mantenir als Consells a persones que tenen interessos econòmics sobre empreses que poden ser contractades per la prestació de serveis.

  Article223: Introdueix la possibilitat de de l'ús i gestió dels bens del Servei Català de la Salut per tercers i amb finalitat de lucre, quan encara no tenim excedents en prestació sanitària al contrari tenim dèficits i necessitats cada cop més importants especialment en una situació de crisi.

  Article277: Introdueix la possibilitat de l'ús i gestió dels bens (propietat pública) del Institut Català de la Salut per tercers i amb finalitat de lucre, quan encara no tenim excedents en prestació sanitària al contrari tenim dèficits i necessitats cada cop més importants especialment en una situació de crisi.

  Articles 260, 272 i 273: que posen fins a 1 milió d'euros el límit perquè no calgui la ratificació dels acords, per els organismes superiors en el cas de convenis o concertacions, construcció i remodelació i adquisicions d'equipaments mèdics o altres. Aquesta ampliació de les despeses lliures de ratificació dificulta la transparència i control eficient de la gestió tan necessària en moments de crisi.

  Article 305: que reconeix l’òrgan central de Participació de l'Agencia de Salut Pública de Catalunya però no reconeix els serveis regionals que fins ara eren dotats amb personal i recursos per a les activitats de salut pública del territori i que a partir d'ara "s'articularan" per mitjà dels sectors sanitaris i sense cap referència a la seva dotació.

  Article 329: Que nega assistència sanitària a càrrec del Servei català de la Salut a les persones empadronades a qualsevol municipi de Catalunya per menys de 6 mesos en contradicció amb el dret a la protecció de la salut que reconeix l'article 43 de la Constitució Espanyola.

  2.4 En relació a les reformes que a continuació es detallen, en matèria de Cultura, se’n sol·licita la supressió del text d’Avantprojecte:
  Retirada dels articles 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 i 243 relatius al nou Institut Català de la Creació i les Empreses Culturals.
  Retirada dels articles 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356 relatius al Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.
  Retirada dels articles 357, 358, 359, 360, relatius a la Institució de les Lletres Catalanes.
  Retirada de les Disposicions Addicionals: Segona (ICCEC), Desena (CoNCA) i Onzena (CoNCA i ILLC).
  Retirada de les Disposicions Transitòries apartat 3 de la Primera, Quarta, Cinquena.
  Retirada de les Disposicions Derogatòries: 1, 5, 11, 12 de la Primera. 12 i 16 de la Segona.

  2.5 En relació a les reformes que a continuació es detallen, en matèria de Serveis Socials, se’n sol·licita la supressió del text d’Avantprojecte dels articles:128, 129, 130, 131, 132, 143, 144, 145, 146, 147 i 148
  Aquests articles causen una reducció de potestat legislativa de les entitats locals per prendre decisions, una promoció de la iniciativa privada i un reducció d'ajudes a les persones que ho necessiten en un moment determinat de la seva vida; com a famílies senceres, a la gent gran, als joves i nens (que representen el nostre futur) a les institucions que protegeixen menors, a les que protegeixen les dones, i a les que gestionen adopcions

  D’acord amb tot el que s’ha exposat, aquesta part:

  SOL·LICITA

  Primer.- Que es tingui per presentat i admès a tràmit el present escrit, procedint a retirar el present Avantprojecte de Llei.

  Segon.- En cas que es desestimi la sol·licitud anterior, aquesta part sol·licita que s’eliminin de l’Avantprojecte totes les reformes proposades que afecten al Medi Ambient, Sanitat, Serveis Socials i Cultura, i en particular les indicades a l’al·legació 2.1; 2.2; 2.3 ; 2.4 i 2.5
  Fdo:.............................................. . Barcelona, .... /06/2011

  Gabinet Jurídic de la Generalitat
  Jaume I, 2-4 08002 Barcelona
  gbjuridic.presidencia@gencat.cat
  "Cold silence has a tendency to atrophy any sense of compasion" - TOOL

 

 

Temas similares

 1. Varios gatos se quedan en la calle en 10 días (Toledo)
  Por Loba en el foro ADOPCIONES y ACOGIDAS temporales
  Respuestas: 1
  Último mensaje: 31-ene-2011, 15:11
 2. 40 perritos y 15 gatos, les quedan unos dias
  Por liebreblanca en el foro ADOPCIONES y ACOGIDAS temporales
  Respuestas: 6
  Último mensaje: 29-sep-2010, 11:58
 3. Presentacion de una nueva vegana
  Por Iratxe en el foro Presentaciones
  Respuestas: 14
  Último mensaje: 04-oct-2009, 16:33
 4. URGENTE!!!!Le quedan 3 dias de vida
  Por GATO GRIS en el foro ADOPCIONES y ACOGIDAS temporales
  Respuestas: 0
  Último mensaje: 10-may-2009, 16:28
 5. Nueva presentación
  Por elzensei en el foro Presentaciones
  Respuestas: 7
  Último mensaje: 08-abr-2008, 16:54

Permisos de publicación

 • No puedes crear nuevos temas
 • No puedes responder temas
 • No puedes subir archivos adjuntos
 • No puedes editar tus mensajes
 •