PDA

Ver la versión completa : Pan y toros (en català y castellano)Nulyeta
30-mar-2010, 14:02
Article publicat al diari “La Humanitat” (Portaveu d’ERC a l’exili).
2ª època, núm 87-88.
París, 1r d’abril de 1948

CARTA DE NOVA-YORK
“Pan y toros”
Per Jaume MIRAVITLLES

El “che” Rovira, como li diuen a Espanya ha fracassat, segon he llegit als diaris, en el seu intent d’implantar les curses de braus a l’Argentina. Ha estat al•legat ésser la “festa”, una de les coses més representatives de la “mare Pàtria”, la seva brutalitat, la crida que fa als instints cruels de la massa, eren considerats “fora de lloc” a l’Argentina.

Com a català tinc les meves idees pròpies sobre els braus. M’acuito a dir que son un aficionat. Fill de Figueres, he heretat d’aquella extraordinària capital, ultra el meu “federalisme històric”, l’afició a les curses de braus. El meu pare, “federal de tota la vida”, es posà corbata negra el dia que va morir l’Espartero. Però si un dia jo arribava (que Déu ho eviti als catalans), a la direcció política del meu país, una de les primeres decisions que prendria seria, precisament, l’abolició de les curses de braus.

M’explicaré.

He seguit des dels seus inicis, l’elaboració de les anomenades idees “freudianes”. He llegit amb l’atenció i el respecte que es mereixen, no solament totes les obres del gran savi vienès, ans encara les dels seus continuadors, Adler i Jung, tal vegada més interessants que les del mateix mestre des del punt de vista polític-social. Conec, doncs, la teoria dels “complexos” i de les “descàrregues emocionals”. El feixisme s’ha pogut explicar amb l’ajut d’aquestes dues extraordinàries aportacions científiques del freudisme. Heus ací les línies generals de la teoria. Les masses proletàries sofreixen d’un terrible complex d’inferioritat fill, tan o més que del baix nivell de llur situació econòmica-social, del paper infrahumà que juguen en el sistema modern de la producció. L’obrer d’una fabricació “ a la cadena”, no participa en l’elaboració del producte nomes que d’una manera molt indirecta. No té mai davant el seu esperit la idea de la unitat i de l’harmonia del seu treball. El sabater fa “tota” una sabata. La seva personalitat està “tota” en la seva obra. La mateixa cosa el fuster, el pintor i, encara més, el panader. Fer pans se sentir-se Déu i repetir cada dia el miracle de la multiplicació. A les fàbriques Ford hi ha un obrer la missió del qual consisteix a obrir i tancar, durant les vuit hores del dia i durant els 365 dies de l’any, les portes de l’automòbil que passa cada vint segons davant seu, per verificar si el sistema “funciona”. Aquest treball fraccionari, aquesta absència d’harmonia i de sentit d’unitat dona a les masses sotmeses a la seva acció un sentit de rebel•lió que es tradueix en el mite de la Revolució Social. La Revolució Social en donar a l’estament obrer la direcció política i econòmica de la nació restableix la unitat i l’harmonia espirituals perdudes en el treball a la cadena. Els artesans, que no han perdut el sentit unitari de llur treball, no segueixen les ideologies de la Revolució Social i constitueixen l’ala moderna i tolerant del moviment obrer. A tots el s països del mon, el sindicalisme extremista recolza, sobretot, en les masses obreres utilitzades en les fabriques que produeixen “a la cadena”. Als Estats Units aquestes masses estan al CIO, la seu de l’extremisme social americà. Si remarquem que els salaris dels obrers que treballen en el sistema de producció “a la cadena” son substancialment més elevats dels que treballen en el sistema més o menys artesanal, ens donarem compte que el mòbil que empenys cers sectors de la classe obrera al mite de la Revolució Social, no és exclusivament econòmic.

La característica històrica del feixisme (faig exclusivament esment dels feixismes italià i alemany), és que desvià aquest sentit de rebel•lió de les masses sotmeses al treball a la cadena menant-les del mite de la Revolució Social, al mite de la superioritat de la Nació o de la Raça. El remeis seria pitjor que la malaltia, puix que en integrar la rebel•lió obrera a la rebel•lió nacional féu inevitable la guerra.

Els Estats Units és el país clàssic de la “producció a la cadena”, i, en canvi, és l’únic pais de gran desenvolupament industrial on les masses obreres, àdhuc les més extremistes, no semblen sensibles al mite de la Revolució Social. A què serà deguda aquesta contradicció aparent? Al meu entendre, al fet que el sistema americà ha sabut desviar la “descàrrega emocional” de les seves masses dels dos mites més violents de la historia: la revolució i la guerra. Aquesta desviació s’ha produït mitjançant la combinació de dos elements de la saba i contextura dels quals constitueixen el fonament espiritual i humà de la civilització americana: LA IGUALTAT EN L’OPORTUNITAT (a no confondre amb el sentit de la igualtat absoluta proclamada per la Revolució francesa) i ELS ESPORTS. Mitjançant el mite de la igualtat en l’oportunitat s’ha eliminat el complex d’inferioritat de les masses. Si Ford començà com a mecànic, no hi ha cap raó perquè TOTS els mecànics no puguin ACABAR com Ford. El mite és tan fort que ningú no ha fet cas d’un interessantíssim estudi que pales a que des del 1918 només UNA FAMILIA ha pogut entrar a la categoria de les seixanta famílies més riques dels Estats Units. Mitjançant els esports (i ara entrem en el tema central del nostre article), les masses americanes pateixen una descàrrega emocional al menys cada diumenge, descàrrega que les deixa esllanguides i somnolents durant les hores en què, altrament, fermentaria llur rebel•lió.

Que aquesta és la missió de l’esport, ho podríem demostrar amb mil textos de pensadors socials i de científics. Que aquesta és la missió concreta d’aquesta mena d’esport espanyol que son els braus, ho prova un testimoni de qualitat, l’acadèmia de la llengua i una de les autoritats de la “festa” el Sr. Francisco de Cossío, en fer les afirmacions següents en un article seu publicat recentment a Madrid:

“Jo crec, però, que si a les curses de braus els traiem ALLÓ QUE TENEN DE FUNCIÓ SOCIAL I POLÍTICA, queden reduïdes a un espectacle bàrbar i cruel, que no pot admetre’s ni consentir-se per l’autoritat competent”. En un altres mots, que si als braus no pot anar-hi sinó la gent de diners i han de restar a casa, per la raretat de les localitats, les classes populars, les curses de braus han d’ésser suprimides. Aquesta posició té més profunditat de la que alguns puguin pensar. La crueltat, d’una part i el risc, de l’altra per molt ben servits que siguin per l’art, no poden constituir en cap cas una diversió de milionaris. Avui topem amb un menestral i li preguntem si ha vist torejar aquest o aquell altre torejador i immediatament ens contesta que no. Abans hom deia que la pobrissalla empenyaba el matalàs per anar als braus: AVUI NO HI HA MATELASSOS A EMPENYAR. Les curses de braus constitueixen una festa inabastable per a les classes populars, i per alguna cosa s’ha anomenat aquesta festa, festa nacional. El braus, coma funció social, dintre del caràcter i del temperament dels espanyols, eren una escapatòria de les passions que quedaven allí a la plaça, esclafades contra l’arena, tacada de sang, sota la llum del capvespre. Un circ taurí provocava la gran descàrrega dels mals humors. Era, d’una part, l’esgotament de l’entusiasme i, de l’altra, EL DESGAST DE TOTES LES RESERVES D’INDIGNACIÓ. La sortida dels braus donava als individus un equilibri humà perfecte. Ja no hi havia més gargamelles per a cridar, ni desigs de protestar, ni ganes de discutir. Després, durant la setmana, ja tenien aquells espectadors un tema important de conversa. Mitja setmana per a garlar de la cursa que havien vist i l’altra meitat per a pronosticar la que anirien a veure. Durant aquest temps, a les tavernes, bars, barberies, patis del veïnat, tallers i obradors, no es parlava res més que de braus. Si, ja ho sé que molts diran que això va contra la cultura, però jo crec que quan els estaments populars tenen un tema de conversa apassionat, que es refereix al joc put, NO PARLEN D’ALTRES COSES QUE PODEN ESDEVENIR MOLT PERJUDICIALS A LA SOCIETAT

“...No es tracta d’una tesi arriscada ni molt menys d’una posició paradoxal. Es que si la gent que per la seva posició popular parla d’altres temes QUE TENEN MÉS PERILL, estalviarà les seves reserves de passió per a malgastar-les en ACTES MÉS CRUENTS I GREUS. Ja sé, ja sé que a les curses de braus van ara molts nous rics que, al fons, també són poble; però entre els grans privilegis que pugi tenir el diner, no hem de comptar-hi el d’adquirir el dret de veure el martiri d’un animal noble i d’emocionar-se amb el risc de la vida d’un home. O els braus serveixen PRQUÈ EL POBLE DESCARREGUI LES SEVE MALES PASSIONS, o constitueixen un espectacle indigne d’una nació culta”

Aquesta última frase justifica, doncs, sobrerament la decisió argentina de no autoritzar les curses de braus en el país.

Si les masses han de “descarregar les seves males passions”, que ho facin a través d’un espectacle que no les exacerbi. La visió de la mort, la participació que hi té un públic de 25000 ànimes, la seva exaltació literària i artística, han d’influir forçosament en la psicologia popular. La famosa “crueltat espanyola” hi trobaria tal vegada una explicació. I que hom no oblidi, encara, que més d’un motí espanyol ha començat a la sortida dels braus. Si la cursa és dolenta, en efecte, els espectadors nodreixen una estranya tendència a atribuir la responsabilitat, no pas al President de la Plaça, ans bé al de la nació.

----------------------------------------------------

Nulyeta
30-mar-2010, 14:03
Artículo publicado en el diario "La Humanitat" (Portavoz de ERC al exilio).
2ª época, núm 87-88.
París, 1º de abril de 1948

CARTA DE NUEVA YORK
"Pan y toros"
Por Jaume MIRAVITLLES

El "che" Rovira, como le llaman en España ha fracasado, según he leído en los diarios, en su intento de implantar las corridas de toros en Argentina. Se ha alegado que la "fiesta" una de las cosas más representativas de la "Madre Patria", su brutalidad, el llamamiento que hace a los instintos crueles de la masa, han sido considerados "fuera de lugar" en Argentina.

Como catalán tengo mis ideas propias sobre los toros. Me apresuro a decir que soy un aficionado. Hijo de Figueres, he heredado de aquella extraordinaria capital, además de mi "federalismo histórico", la afición a las corridas de toros. Mi padre, "federal de toda la vida", se puso corbata negra el día que murió Espartero. Pero si un día yo llego (que Dios lo evite a los catalanes), a la dirección política de mi país, una de las primeras decisiones que tomaría sería, precisamente la abolición de las corridass de toros.

Me explicaré.

He seguido desde sus inicios, la elaboración de las llamadas ideas "freudianas". He leído con la atención y el respeto que se merecen, no sólo todas las obras del gran sabio vienés, sino incluso las de sus continuadores, Adler y Jung, tal vez más interesantes que los del mismo maestro desde el punto de vista político-social. Conozco, pues, la teoría de los "complejos" y de las "descargas emocionales". El fascismo se ha podido explicar con la ayuda de éstas dos extraordinarias aportaciones científicas del freudismo. He aquí las líneas generales de la teoría. Las masas proletarias sufren de un terrible complejo de inferioridad fruto, tanto o más que del bajo nivel de su situación económica-social, del papel infrahumano que juegan en el sistema moderno de la producción. El obrero de una fabricación "en cadena", no participa en la elaboración del producto sinó de una manera muy indirecta. No tiene nunca ante su espíritu la idea de la unidad y de la armonía de su trabajo. El zapatero hace "todo" un zapato. Su personalidad está "toda" en su obra. Lo mismo el carpintero, el pintor y, todavía más, el panadero. Hacer panes es sentirse Dios y repetir cada día el milagro de la multiplicación. En las fábricas Ford hay un obrero cuya misión consiste en abrir y cerrar, durante las ocho horas del día y durante los 365 días del año, las puertas del automóvil que pasa cada veinte según delante suyo, para verificar si el sistema "funciona". Este trabajo fraccionario, esta ausencia de armonía y de sentido de unidad da en las masas sometidas a su acción un sentido de rebelión que se traduce en el mito de la Revolución Social. La Revolución Social al dar al estamento obrero la dirección política y económica de la nación restablece la unidad y la armonía espirituales perdidas en el trabajo en cadena. Los artesanos, que no han perdido el sentido unitario de su trabajo, no siguen las ideologías de la Revolución Social y constituyen el ala moderna y tolerante del movimiento obrero. En todos los países del mundo, el sindicalismo extremista se apoya, sobre todo, en las masas obreras utilizadas en las fabricas que producen "en cadena". En los Estados Unidos estas masas están en el CIO, sede del extremismo social americano. Si remarcamos que los salarios de los obreros que trabajan en el sistema de producción "en cadena" son sustancialmente más elevados de los que trabajan en el sistema más o menos artesanal, nos daremos cuenta que el móvil que empujas a ciertos sectores de la clase obrera al mito de la Revolución Social, no es exclusivamente económico.

La característica histórica del fascismo (hago exclusivamente mención de los fascismos italiano y alemán), es que desvió este sentido de rebelión de las masas sometidas al trabajo en cadena llevándolas del mito de la Revolución Social, al mito de la superioridad de la Nación o de la Raza. El remedio fue peor que la enfermedad, ya que al integrar la rebelión obrera en la rebelión nacional hizo inevitable la guerra.

Los Estados Unidos es el país clásico de la "producción en cadena", y, en cambio, es el único país de gran desarrollo industrial donde| las masas obreras, incluso las más extremistas, no parecen sensibles al mito de la Revolución Social. ¿A qué será debida esta contradicción aparente? A mi entender, al hecho de que el sistema americano ha sabido desviar la "descarga emocional" de sus masas de los dos mitos más violentos de la historia: la revolución y la guerra. Esta desviación se ha producido mediante la combinación de dos elementos de la savia y contextura de los cuales constituyen el fundamento espiritual y humano de la civilización americana: LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (no confundir con el sentido de la igualdad absoluta proclamada por la Revolución francesa) y LOS DEPORTES. Mediante el mito de la igualdad de oportunidades se ha eliminado el complejo de inferioridad de las masas. Si Ford empezó como mecánico, no hay ninguna razón porqué que TODOS los mecánicos no puedan ACABAR como Ford. El mito es tan fuerte que nadie ha hecho caso de un interesantísimo estudio que señala que desde 1918 sólo UNA FAMILIA ha podido entrar a la categoría de las sesenta familias más ricas de los Estados Unidos. Mediante los deportes (y ahora entramos en el tema central de nuestro artículo), las masas americanas sufren una descarga emocional al menos cada domingo, descarga que las deja exhaustas y somnolientas durante las horas en que, de lo contrario, fermentaría su rebelión.

Que ésta es la misión del deporte, lo podríamos demostrar con mil textos de pensadores sociales y de científicos. Que ésta es la misión concreta de este tipo de deporte español que son los toros, lo prueba un testimonio de calidad, la Academia de la Lengua y una de las autoridades de la "fiesta" el Sr. Francisco de Cossío, al hacer las afirmaciones siguientes en un artículo suyo publicado recientemente en Madrid:

"Yo creo, sin embargo, que si a las carreras de toros les sacamos ESO QUE TIENEN DE FUNCIÓN SOCIAL I POLÍTICA, quedan reducidas a un espectáculo bárbaro y cruel, que no puede admitirse ni consentirse por la autoridad competente". En otras palabras, que si a los toros no puede ir sino la gente de dinero y se tienen que quedar en casa, por la carestía de las localidades, las clases populares, las corridas de toros tienen que ser suprimidas. Esta posición tiene más profundidad de la que algunos puedan pensar. La crueldad, de una parte y el riesgo, de la otra por muy bien servidos que estén para el arte, no pueden constituir en ningún caso una diversión de millonarios. Hoy topamos con un menestral y le preguntamos si ha visto torear éste o aquel otro torero e inmediatamente nos contesta que no. Antes se decía que los pobres empeñaban el colchón para ir a los toros: HOY NO HAY COLCHONES PARA EMPEÑAR. Las corridas de toros constituyen una fiesta inalcanzable para las clases populares, y por alguna cosa se ha llamado a esta fiesta, fiesta nacional. Los toros, como función social, dentro del carácter y del temperamento de los españoles, eran una escapatoria de las pasiones que quedaban allí en la plaza, aplastadas contra la arena, manchadas de sangre, bajo la luz del atardecer. Un circo taurino provocaba la gran descarga de los malos humores. Era, de una parte, el agotamiento del entusiasmo y, de la otra, EL DESGASTE DE TODAS LAS RESERVAS DE INDIGNACIÓN. La salida de los toros daba a los individuos un equilibrio humano perfecto. Ya no había más gaznates para gritar, ni deseos de protestar, ni ganas de discutir. Después, durante la semana, ya tenían aquellos espectadores un tema importante de conversación. Media semana para charlar de la corrida que habían visto y la otra mitad para pronosticar la que irían a ver. Durante este tiempo, en las tabernas, bares, barberías, patios del vecindario, talleres y obradores, no se hablaba nada más que de toros. Si, ya lo sé que muchos dirán que eso va contra la cultura, pero yo creo que cuándo los estamentos populares tienen un tema de conversación apasionado, que se refiere al juego hiede, no HABLAN DE OTRAS COSAS QUE PUEDEN OCURRIR MUY PERJUDICIALES A LA SOCIEDAD”

"... no se trata de una tesis arriesgada ni mucho menos de una posición paradójica. Se que si la gente que por su posición popular habla de otros temas QUE TIENEN MÁS PELIGRO, ahorrará sus reservas de pasión para malgastarlas en ACTOS MÁS CRUENTOS Y GRAVES. Ya sé, ya sé que a las corridas de toros van ahora muchos nuevos ricos que, en el fondo, también son pueblo; pero entre los grandes privilegios que suma tener dinero, no tenemos que contar el de adquirir el derecho de ver el martirio de un animal noble y emocionarse con el riesgo de la vida de un hombre. O los toros sirven PARA QUÉ EL PUEBLO DESCARGUE SUS MALAS PASIONES, o constituyen un espectáculo indigno de una nación culta".

Esta última frase justifica, pues, de forma sobrera la decisión argentina de no autorizar las corridas de toros en el país.

(...)

Nulyeta
30-mar-2010, 14:04
(...)

Si las masas tienen que descargar sus malas pasiones, que lo hagan a través de un espectáculo que no las exacerbe. La visión de la muerte, la participación que tiene un público de 25000 almas, su exaltación literaria y artística, tienen que influir forzosamente en la psicología popular. La famosa "crueldad española" encontraría tal vez una justificación. Y que no se olvide, todavía, que más de un motín español ha empezado a la salida de los toros. Si la corrida es mala, en efecto, los espectadores alimentan una extraña tendencia a atribuir la responsabilidad, no al Presidente de la Plaza, sino más bien al de la nación.

http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs456.snc3/26069_1307728026522_1630202434_725296_1533721_n.jp g (http://www.facebook.com/photo.php?pid=725296&op=1&view=all&subj=378309879805&aid=-1&auser=0&oid=378309879805&id=1630202434)

http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs456.snc3/26069_1307728626537_1630202434_725297_7682104_n.jp g (http://www.facebook.com/photo.php?pid=725297&op=1&view=all&subj=378309879805&aid=-1&auser=0&oid=378309879805&id=1630202434)

Snickers
30-mar-2010, 14:37
gracias por la info Nuly